Koncepcja pracy przedszkola

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o:

  • Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz.U.z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)
  • Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U.z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.)
  • Konwencję Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. z 2017 r.,poz.356)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz.1611)
  • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz. 1658)
  • Założenia pedagogiki inteligencji wielorakich wg Howarda Gardnera z 1983 r.

Szczegóły w załączniku do strony - poniżej

Autor: Anna Stępień