Jesteś tutaj: Start / Polityka prywatności

Polityka prywatności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, a przede wszystkim ochrona danych osobowych Użytkowników odbywa się w oparciu o Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawę z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy z siedzibą w Legnicy przy ul. Plutona 13 reprezentowanym przez Dyrektora, numer telefonu 767208323, adres poczty elektronicznej astepien@mp12.legnica.eu.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Przedszkolu Nr 12 w Legnicy jest Pan Zbigniew Nowak zatrudniony w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy z siedzibą w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 144, numer telefonu 767286520, adres poczty elektronicznej iod@zojo.legnica.eu

3. Celem przetwarzania danych osobowych pozyskanych poprzez formularze jest wymiana informacji pomiędzy osobą której dane zostały przekazane dobrowolnie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej a Miejskim Przedszkolem Nr 12 w Legnicy

4. Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2018 poz 1000)]

5. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przechowywane przez okres wynikający z odnośnych przepisów szczególnych dotyczących przechowywania dokumentacji.

6. Osoba lub opiekun prawny, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w punkcie 2.

7. Osoba, której dane przetwarzane są w oparciu o wyrażoną przez niej zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Osoba lub opiekun prawny, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych osobowych skutkować może odmową realizacji usług elektronicznych, w tym w szczególności związanych z wymianą informacji przy pomocy środków komunikacji elektronicznej oraz ograniczeniem dostępu do publikowanych materiałów i treści związanych z uczestnictwem w formach udostępnianych on-line.

10. Wskutek przetwarzania będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

11. Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.

12. Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

13. Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu

14. Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych.

Jako propagatorzy idei dostępności i użyteczności stron internetowych w Internecie dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis był maksymalnie bezpieczny dla użytkowników.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności